Hopp til innhold

Rettferdighetens dom?

Hva er en rettferdig dom? Selv et forenklet forelegg er en vanlig straffereaksjon på en forseelse i trafikken, alt fra en parkeringsbot som langt i fra står i forhold til forseelsen.

Hva er en rettferdig dom? Selv et forenklet forelegg er en vanlig straffereaksjon på en forseelse i trafikken, alt fra en parkeringsbot som langt i fra står i forhold til forseelsen.

For ikke å snakke om nivået på bøter som fremmes etter en utforkjøring, der vegeieren, staten, ikke holder sine eiendommer i forsvarlig stand og er dermed på en indirekte måte, ansvarlig for ulykker. Byråkratiet straffer ikke sine egne som begår lovbrudd, de premieres!

Premiering og straff

Ser vi andre straffereaksjoner der byråkratiske personer er involvert i brudd på lover og forskrifter, er straffereaksjonen en annen. Faktisk blir straffen en premiering. Barnevernslederen i Tromsø forlot sin stilling på dagen. Dette etter at fylkesmannen først avdekte store avvik i barnevernstjenestens lovpålagte arbeid. Når så barnevernstjenesten trikser og mikser for at disse avvikene skal skjules, isteden for å rettes på, er barneverntjenesten på ville veier, rent lovmessig. Når så fylkesmannen på nytt avdekker barneverntjenestens triksing for å skjule brudd på lovpålagte oppgaver, er dette så graverende at lederen går av med øyeblikkelig virkning.

Ingen straffereaksjon selv når det begås brudd på lover og forskrifter

Så får vi høre på nyhetene, i beste sendetid, på Tromsnytt, at denne barnevernleders overordnede på det sterkeste beklager at denne ressurspersonen som har prøvd å skjule barnevernets brudd på lover og forskrifter velger å slutte på dagen. Men i samme åndedrag forteller denne barnevernleders overordnede, at barnevernlederen var en slik ressursperson at det allerede var ordnet med en ny stilling til vedkommende i Tromsøs byadministrasjon. Med andre ord, ingen straffereaksjon fra noe hold for brudd på lover og forordninger, heller ingen straffereaksjon for å prøve å skjule avvikene. Et avvik er brudd på en lov eller en forskrift.

Mange kommuner i Troms forholder seg ikke til loven

Nå er ikke disse tilstandene bare et Tromsø fenomen. Mange andre kommuner i Troms fylke holder seg ikke til lov om barnevern. Der også barnevernlederen har forlatt sin stilling etter besøk av fylkesmannen som har påpekt store avvik. Det er med forferdelse at vi ser at mønstret er det samme, der disse som er ansvarlige for avvikene bare blir tildelt høyere og høyere stillinger i kommunene. Dette er en ren premiering for forseelser som ikke kan sammenlignes med konsekvensen opp imot en barnevernavgjørelse, sett i forholdet til en feilparkering, eller en utforkjøring på glatta.

Loven er tindrende klar!

Lov om barnevern, eller barnevernloven om vi velger å kalle den for det, er tindrende klar. En treng ikke å være barnevernspedagog eller jurist for å forstå denne lovteksten. Problemet er at lovoppnevnte fagfolk og godt betalte advokater har greid å lage en babelsk forvirring av lovtekstene og lovens forståelse, der psykologene kommer med sine udokumenterte antakelser og påstander, som ikke har rot i den virkelige verden, annet en at dette medfører en lønnsadel for det to sistnevnte.

Barnevernstjenesten må bruke store deler av sin tid i fylkesnemd og tingrett, for å forsvare sin mangelfulle utførelse!

Alle disse avvikene som er blitt utført, medfører at barnevernstjenesten må bruke store deler av sin tid i fylkesnemnd og tingrett for forsvare sin mangelfulle utførelse av lovpålagte oppgaver, der også advokater og psykiatrikeren er tilstede for å mele sin egen økonomiske kake. Det som også er å beklage, er at i denne heksegryta koker det så enormt at ingen politiker tørr nærme seg for å slå av kokeapparatet, ei heller kongens mann.

Denne artikkelen har vært publisert i Troms Folkeblad den 24.02.2016.
Denne artikkelen er redigert, men hovedinnholdet er det samme.