Hopp til innhold

Forretningskonsept eller svindel?

Helsekjøpsaken i Lenvik er en av de mest skandaløse sakene som noen gang er behandlet av lokalpolitikere og en kommuneadministrasjon. KomRev Nord sin gjennomgang av helsekjøpsaken avdekket en mengde misligheter i en sak der kommunens rådmann og hennes sønn var involvert med felles økonomiske interesser i en forretningsavtale med kommunen.

Helsekjøpsaken i Lenvik er en av de mest skandaløse sakene som noen gang er behandlet av lokalpolitikere og en kommuneadministrasjon.

KomRev Nord

KomRev Nord sin gjennomgang av helsekjøpsaken avdekket en mengde misligheter i en sak der kommunens rådmann og hennes sønn var involvert med felles økonomiske interesser i en forretningsavtale med kommunen. KomRev Nords rapport var på vel 100 sider og belyste alle detaljene i saken, og for den som leter, så kan djevelen finnes i detaljene. I rapporten er det så mange smådjevler at en kunne ha kledd veggene på Lenvik rådhus, både innvendig og utvendig og enda ville det være noen djevler til overs.

Misbruk av stilling

I tilfeller der en person i en ledende stilling blir mistenkt for å misbruke sin stilling til å forfordele slekt og venner ved å opprette nye stillinger, og tildele anbud på en måte som ikke er i samsvar med med gjeldende regler, så blir personen fjernet (suspendert) fra sin stilling inntil saken er avklart. Bevisførselen om inhabilitet kan mange ganger være vanskelig å fremme konkret. Men mennesker som sitter på toppen av en kommuneadministrasjon skal ha slik kunnskap at føre-var prinsippet skal komme frem i tide.

«Eg vil ikkje vette»

I Arvid Hansens filmatiserte roman «Søsken på Guds jord» gikk en av skuespillerne, han Bæla rundt å utdypet en setning: «eg vil ikkje vette, eg vil ikkje vette.» I helsekjøpsaken i Lenvik er det mange som har opptrådt som han Bæla, både i kommunens sentraladministrasjon og i NAV-systemet og ikke minst: storparten av kommunens politikere. Det er få av kommunens innbyggere som tror at eks‑rådmannen ikke visste eller vet hva slags foretak sønnen bedriver. I tillegg når sønnens foretak er anbudsgivere til kommunens helseforetak. I slike saker er det en soleklar forståelse at rådmannen og hennes stab var inhabil og av den grunn skulle holdt seg langt borte fra saksbehandlingen.

Fryktkultur

Med en gjennomgang av KomRev Nords rapport så oppfatter jeg det slik at det har vært en fryktkultur på Lenvik rådhus, ikke bare i helsekjøpsaken, men også i tidligere saker, det vil si: før helsekjøpsaken eskalerte. Allerede i 2004 tiltrådte Margrethe Hagerupsen som konstituert rådmann. Daværende rådmann, Øystein Sivertsen, fikk ett års studiepermisjon for å tilegne seg kunnskap om en fremtidig kommunestruktur. Når Sivertsen i mai 2005 skulle tiltre tilbake i sin stilling etter endt studiepermisjon ville ikke Margrethe Hagerupsen vike sete. Å sitte som rådmann hadde gitt mersmak og Hagerupsen hadde fått sentrale politikere med på lag og stengte rådmann Øystein Sivertsen fra å komme tilbake i sin stilling.

Ansettelse av familie og venner

Etter hvert ble det ansatt venner og familiemedlemmer av Hagerupsen i sentrale stillinger i både utvalg og ledelse. Bente Johnsen Karlsen er et navn som skaper gjenklang i stillingsbenevnelser i Lenvik kommune. Da Bente Johnsen Karlsen ble ansatt som barnevernsleder i Lenvik som også omfavnet andre Senja‑kommuner hadde den nyansatte barnevernslederen noen hull i CV-en som måtte fylles. Bente Johnsen Karlsen fikk kursing av Hanne Renland som var spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, slik at Karlsen skulle være i stand til å ivareta stillingen som leder for barneverntjenesten på en noenlunde troverdig måte. Etter en tid ble Bente Johnsen Karlsens mann, Bing Karlsen, ansatts om saksbehandler i barneverntjenesten.

Lovbrudd blir avvik, da er alt lov!

Etter at fylkesmannen i Troms avdekket i 2012 en mengde avvik i barneverntjenesten, ble det plutselig opprettet to nye stillinger i kommunen. Bente Johnsen Karlsen ble ansatt som personal- og utviklingssjef og ektemannen, Bing Karlsen, fikk stillingen som personlig rådgiver til personal- og utviklingssjefen. Men hvor lenge var Adam og Eva i paradiset? Etter vel ett år solgte ekteparet Karlsen huset sitt på Senja og flyttet til Oslo der Bente Johnsen Karlsen hadde fått jobb i barneverntjenesten. I 2015 hadde Folkebladet store overskrifter: Ny kommunalsjef ansatt i Lenvik. Rådmann Margrethe Hagerupsen hadde ansatt Bente Johnsen Karlsen som kommunalsjef for helsesektoren.

«Ikke noe hokus pokus sier du?»

Hagerupsen sa at dette er ikke noe hokus pokus, fordi Bente Johnsen Karlsen hadde permisjon fra sin stilling som personal- og utviklingssjef, og dermed mente rådmann Hagerupsen at som rådmann hadde hun mandat til å til å ansette Bente Johnsen Karlsen som kommunalsjef. Senere ansatte rådmannen Bente Johnsen Karlsens ektemann som ruskonsulent i Lenvik. Denne ansettelsen gjorde rådmannen uten at stillingen hadde vært utlyst eller fremlagt for politisk behandling. Rådmann Hagerupsen har senere måttet innrømme at dette var en ansettelse som ikke var i samsvar med kommunens ansettelseprosedyrer. I tillegg var dette en tiltredelse der den ansatte manglet både kompetanse og relevant utdannelse for å kunne ivareta denne stillingen på en fullgod måte.

Når korrupsjon blir regelen?

For dem som leser rapporten fra KomRev Nord om helsekjøpsaken, så ber jeg leserne legge seg på minnet – ikke bare navn men også spillet i å sikre seg «rette» personer i strategiske stillinger for å kunne ha full kontroll over geskjeften innenfor et mer eller mindre lukket system. I helsekjøpsaken er det ikke bare Margrethe Hagerupsen som blir nevnt flere ganger, det blir også kommunalsjef Bente Johnsen Karlsen. Vi må også se hvor strategisk stillingen som ruskonsulent var i denne saken. Og for såvidt andre stillinger i rådmannstaben, slik som eksempelvis innkjøpsjef. Hanne Renlands navn nevnes i helsekjøpsaken.

Omfattende rapport

Som sagt, KomRev Nords rapport er omfattende og på over 100 sider med et forholdsvis tungt leselig materiale. Av den grunn har jeg plukket ut en del punkter av rapporten der jeg viser til utskrifter fra og der jeg gjengir sidetallene i rapporten. Rapporten er et offentlig dokument og kan tilegnes av alle. I rapporten er det mange tall og mange datoer å forholde seg til, men etter beste evne skal jeg fremme det som er av størst viktighet og det som er av størst interesse for allmenheten. Side 13, Bakgrunnen for forvaltningsrevisjonen. Lenvik kommunes regnskap for 2015 og 2016 viste for «rusomsorgen» utgiftsført henholdsvis kr 8,2 millioner og kr 14,8 millioner. Økningen fra det ene året til det andre var hovedsakelig innenfor kjøp fra private, der utgiftene hadde økt med kr 7,1 millioner. KomRev Nords gjennomgang av bilag viser at kommunen hadde utbetalt til den ene leverandøren, Visit Senja AS organisasjonsnummer xxx xxx xxx (tidligere Anders Hansen Photograhy AS, og før det, Slottebakken Helse AS) kr 3,3 millioner i 2015 og 6,4 millioner i 2016. Visit Senja AS eies av Anders Hansen, og selskapet formål er markedsføring og salg av opplevelserelaterte aktiviteter samt fotografivirksomhet. Selskapet hadde altså ikke helse- eller omsorgstjenester til formål. Selskapet hadde én person ansatt, og regnskapet for 2015 viste kr 102 000 i lønnskostnader. Ref fra første avsnitt på side 13. Et tilbud du ikke kan si nei til? Går vi til side 40 i rapporten, så finner vi ut at Slottebakken Helse AS tilbød kommunen sin tjeneste for kr 5 249 pr døgn. Ganger vi dette beløpet med 31 dager får vi en pris per måned på kr 162 719. Dette var det første tilbudet som skulle være en korttidskontrakt fra oktober, november og desember 2013. Utbetalinger På side 50 i rapporten viser regnskapet til Lenvik kommune at det er utbetalt i 2013 kr 477 659 til Slottebakken Helse AS. Tilbusdprisene. På side 58 fremkommer tilbudsprisene fra fire selskap.
Bo og Bistand kr 7 300
KOA kr 7 890
TBO Helse kr 5 582
Slottebakken Helse kr 6 299
Slottebakken Helses innhogg Går vi tilbake til side 18 i rapporten, er det en tabell som viser utgifter som Lenvik kommune hadde til tjenestene som Slottebakken Helse AS utførte for kommunen.
2013 kr 477 659
2014 kr 2 299 135
2015 kr 3 328 181
2016 kr 6 367 118
2017 kr 2 184 254
Totalt kr 14 656 347

Egen kommentar.

I konseptet til blant annet Bo og Bistand var det inklusiv fagpersonell i prisen. Slottebakken Helse AS skulle leie inn psykiatrikere og annet fagpersonell om det trengtes. Det er ingenting som fremkommer i rapporten til KomRev Nord som tilsier at tilbudet fra Slottebakken Helse AS, at dette ville medføre en forhøyet pris på ekstratjenestene. I rapporten er det flere ganger pekt på at eierne av firmaet Slottebakken Helse AS ikke hadde faglig kompetanse på tjenestene de skulle utføre. På side 90/91 fremkommer det at Anders Hansen innrømmer at han og Thomas Hagerupsen hele tiden har eid firmaet i lag. Med andre ord så har Slåttebakken Helse AS med sine to eiere Anders Hansen og Thomas Hagerupsen bevist prøvd å skjule at Margrethe Hagerupsen, som da var rådmann, og Thomas Hagerupsen som medeier i Slottebakken Helse AS, var mor og sønn. Saken er vel den at rådmann Margrethe Hagerupsen og kommunalsjef Bente Johnsen Karlsen har opphøyet seg over lover og regler, sammenlignet med resten av kommunens innbyggere, i den tro at at resten av kommunens befolkning er en gjeng med en småskala-intelligente individer, der de kunne skalte og valte med innbyggernes penger som om de var i egen lommebok. Det er hevet over enhver tvil. Hadde ett av de andre selskapene som var tilbydere fått denne kontrakten, med sitt fagpersonell etablert i foretaket, så har ingen av disse selskapene med deres kontrakt kunne ha tredoble en fastgitt kontraktspris uten at det har blitt reagert umiddelbart fra kommunens ledelse. «Fryktkulturen» Når vi ser på hvor mange av dem som var involvert i saken, som nå har forlatt sine arbeidsplasser, eller er blitt presset bort fra sine stillinger, så ligger langt fra valgspråket til Lenvik kommune. «Lenvik til tjeneste». Når vi ser at det fra sentraladministrasjonen rekrutteres folk fra gata, uten at stillingene har vært utlyst, så ligner det litt på forholdene i Uganda på diktator Idi Amins tid. Han hentet sine støttespillere fra sin egen stamme.

Politianmeldelse til besvær

Når et samlet kommunestyre går til det skritt og politianmelder eks-rådmannen for mistanke om grove økonomiske misligheter, så henlegger lensmannen saken uten å etterforske den. Rapporten fra KomRev Nord er grunnlag nok for en etterforskning. Istedenfor stiller lensmannen sitt legeme disponibelt for en kommende rolle som ordfører i Lenvik, eller det som blir storkommunen Senja. Hvor er rettssikkerheten for kommunens innbyggere og skattebetalere? Lensmannen velger å ta skrittet bort fra rollen som lovens lange arm og skal etterforske misligheter, selv de som begås av politikere og byråkrater, skal plutselig «installere» seg som ordfører i et vepsebol av kameraderi og korrupsjon? Er det det som er svaret på hvorfor saken ikke ble etterforsket? Som sjefredaktør Steinulf Henriksen en gang skrev om Lenvik rådhus. «Evig eies kun et dårlig rykte». Når Lenvik kommune fikk KomRev Nords rapport til gjennomgang var det en samlet sentraladministrasjon som la seg flat og innrømmet kommunens lovløse tilstander. Det var ingen protester fra de tendensiøses høyborg. I avslutningen av brevet som kommunen gir KomRev Nord som er undertegnet av nåværende rådmann Bjørn Fredriksen og kommuneadvokat Bjørn Stefanussen heter det: «Oppsummert må Lenvik kommune erkjenne Komrev Nords konklusjon i hovedsak er korrekt og at kommunen har brutt mange lovbestemmelser i denne saken. Det beklages på det sterkeste. Det forbedringsarbeidet som kommunen har iverksatt vil forhåpentligvis medføre at man ikke kommer opp i en lignende situasjon igjen.» Helsekjøpsaken har med stor sannsynlighet har påført skattebetalerne i Lenvik flere millioner i unødvendige utgifter, samtidig som det med stor sikkerhet har påført – i dette tilfellet – én trengende bruker et dyrt og dårlig tilbud. Det betenkelige er: De som er ansvarlig for denne galskapen og lovbrudd, slipper unna med et klapp på skuldra og blir tildelt nye stillinger i megalønnsklassen. Det stadfester at det er forskjell på Kong Salomo og Jørgen hattemaker. Tydeligvis er det strafferettslig forskjell på de som har forhøyet seg og ser skattepengene som sin egen lommebok til berikelse, og gjengen med småskala-intelligente borgere som ikke fortjener noe annet enn å bli etterforsket når man har kjørt egen bil i grøfta. KomRev Nords rapport finner du her: KomRev NORDs Forvaltningsrevisjonsrapport for Lenvik kommune (PDF)