Hopp til innhold

Samme gamle, bare mye verre – i ny innpakning?

Mangt har vært skrevet om gamle Lenvik kommune og dens forvaltning av penger og ivaretakelse av innbyggerne. Dessverre ser det ut for at trenden har skutt ny fart i nykommunen Senja

Mangt har vært skrevet om gamle Lenvik kommune og dens forvaltning av penger og ivaretakelse av innbyggerne. Dessverre ser det ut for at trenden har skutt ny fart i nykommunen Senja

Et tilbakeblikk

Senja kommune er en ny epoke og skal få ligge inntil videre.
En del uregelmessigheter har det sikkert vært i alle år, men eskaleringen ble betydelig etter at Lenvik kommune stengte ute tidligere rådmann, Øystein Sivertsen, etter at han hadde fått innvilget ett års studiepermisjon for å tilegne seg kunnskap om den fremtidige kommunestrukturen. Da Sivertsen kom tilbake etter endt studie, hadde sentrale politikere blitt enig i, deriblant ordfører Arne Bergland, at konstituert rådmann, Margrethe Hagerupsen, skulle fortsette som rådmann etter at Sivertsen kom tilbake. Resultatet var at Sivertsen forlot Lenvik kommune til fordel for en annen kommune der det var bruk for hans kunnskap.

Selvforskyldt og lite verdig

Det har blåst rundt Hagerupsen som rådmann, nesten fra første dag, en vindstyrke som både til kuling og storm før hun blåste av banen og forlot sin stilling som rådmann etter 14 år, i desember 2017. Avgangen var både selvforskyldt og lite verdig. Lenvik var ikke noen storkommune med sine vel 10 tusen innbyggere. Av den grunn var det ikke så mange å velge i når det skulle ansettes nye medarbeidere i kommunen. Det som ble det fatale var at det i stor grad var Hagerupsens vennekrets og familie som ble tildelt ledende stillinger.

Kommunalt privatekteskap?

Historien om Bente Johnsen Karlsen som ble tildelt stillingen som barnevernsleder fikk uanede konsekvenser for mange barn i hele området som nå er Senja kommune. Bente Johnsen Karlsen sin styring av etaten endte med at hun fikk tildelt en annen jobb i Lenvik. Det var i mai 2012 at fylkesmannen i Troms tok affære etter at Fylkesmannen hadde avdekke store avvik i barnevernet under Johnsen Karlsens regime. Hennes ektemann, Bing Karlsen, hadde fått en stilling som saksbehandler i barnevernet. Etter Fylkesmannens saftige kritikk, fikk ekteparet Johnsen Karlsen nye stillinger. Bente fikk en stilling som personal- og utviklingssjef, og Bing fikk en jobb som «personlig rådgiver» for personal- og utviklingssjefen. Etter at paret forlot barnevernet, fulgte en tid der andre etatsledere og kommunalsjefer måtte rydde opp med å lukke de såkalte avvikene, altså lovbruddene som det egentlig heter.

Alvorlige avvik

Avisa Nordlys refererer til fylkesmannens befaring fredag 25. mai 2012:
«Fylkesmannen fant flere ting å sette fingeren på da barnevernet i Lenvik ble sjekket.»

Artikkelen er skrevet av journalist Torgeir Bråthen. «Finnsnes (Nordlys):
Tilsynet ble gjort tidligere denne måneden, og det ble funnet avvik både knyttet til gjennomføringen av undersøkelser og evalueringen av hjelpetiltak. Her er noen av forholdene som blir påpekt.

- I 22 av 58 undersøkelser ble ikke lovpålagte frister overholdt.
- Kommunen manglet retningslinjer for hjemmebesøk. Det var kun gjennomført hjemmebesøk i en av tolv undersøkelsesaker.
- Kommune sørget ikke for at alle barn som har fylt 7 år, og yngre barn som som er i stand til å forme egne synspunkter, gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelser.
- I fem av sju henlagte saker er det ikke dokumentert at det ble gjort barnevernfaglige vurderinger.

Tar saken alvorlig
Kommunalsjef Berit Salvesen i Lenvik kommune sier hun tar tilsynsrapporten alvorlig og vil jobbe for å få lukket avvikene så raskt som mulig. Nå skal vi gå inn saken og analyse avvikene grundig. Det er en prosess som skal gå frem til slutten av juni, og så har vi som vår første prioritet å lukke avvikene. Salvesen sier at høyt sykefravær og problemer med rekrutteringen er en av årsakene til til at avvikene i barneverntjenesten har oppstått.

Vi har ikke hatt nok kvalifisert personell til å håndtere sakene, men tør ikke si mere detaljert om saksforholdene før vi får analysert saken.
Er det pinelig at barnebyen Finnsnes svikter på dette området?
Jeg synes ikke det er pinlig. Barnebyen står sterkt, og det er på sin plass å si at vi tar rapporten veldig alvor. Noe av det viktigste er at barn blir hørt, og det skal vi sørge for, sier Berit Salvesen.

Regner med at det ordner seg.
Fylkesmann Svein Ludvigsen sier at barnevernet i Tromskommunen generelt er i god stand nå, og det har vært ei positiv utvikling på dette feltet de senere år, og sier «Jeg føler meg trygg på at også Lenvik vil rette opp disse tingene».

Om Ludvigsen som fylkesmann har innehatt denne oppfatningen han viser til i Nordlys 25. mai 2012, helt frem til han avtrådte som fylkesmann, vites ikke. I et debattinnlegg kalt «Ludvigsens notater» i Nordlys 14. mars 2017, skriver tidligere statsråd og fylkesmann Svein Ludvigsen følgende:
«Barn i Troms får en dårlig start fordi myndigheter og politikere ikke forstår barnets beste når foreldrene svikter eller ikke makter foreldreansvaret». Det som er meget forunderlig er at han peker på når foreldrene svikter og ikke makter sin oppgave. Ludvigsen sier ingenting om når barnevernet feiler eller bryter loven.

Når alt går feil fra begynnelsen

Ludvigsen som fylkesmann ble blant annet tilskrevet flere ganger i forbindelse med en barnevernsak i min familie, der barnevern og politi foretok en rassia. Dette skjedde etter at barnevernet fikk en bekymringsmelding, og det ble satt i gang et akuttvedtak uten at barnevernet foretok noen som helst forundersøkelse. Ingenting som omhandlet bekymringsmeldingen kunne brukes som bevis om at foreldrene ikke maktet sitt foreldreansvar. Saken var så graverende at handlingen utført av barnevern og politi var et direkte overgrep. At etatene ikke kunne innrømme sine feil, var det tydeligvis bedre å ofre to barn, og sette alle mulige midler inn for at barna skulle miste sin kontakt med biologisk familie. Et av barna ble tilbakeført til familien etter mange år. Like til aktor Hanne Simonsen uttalte seg i Nordlys torsdag 3. november 2011, om opplysninger politiet hadde fått fra barnas skole. Simonsen fortalte at opplysningene fra skolen dreide seg om utstrakt vold med gjentatte ganger med lugging og slag på baken. Dette skulle ha foregått i perioden før barna var stor nok til å gå på skolen. Da datteren begynte på skolen fortalte hun om hva som foregikk. Det står ingenting om det skrevet fra skolen. Eneste bemerkningen som lærerinnen sa i sitt avhør hos politiet var at barna i et par tilfeller ikke hadde utført hjemmeleksa. Bekymringsmeldingen dreide seg om mistanke om helt andre ting enn vold, nemlig seksuelle overgrep.

Når nye koster feier like dårlig som de gamle

Mandag 12. august 2013, skriver Folkebladet at Ingun Slettum Olsen fra Berg kommune var tildelt stillingen som ny leder for det interkommunale barnevernet. Slettum Olsen sier til Folkebladet at hun har en utdannelse innen økonomisk administrasjon og ledelse, og har jobbet hos Nav i Berg kommune i fem år. «Jeg tror min ballast og kompetanse innen forvaltning kanskje var det som gjorde meg kvalifisert i forhold til andre søkere», sier hun til avisa.
Kommunalsjef Berit Salvesen sier i sitt intervju i Nordlys den 25. mai 2012 at kommunen ikke har kvalifisert folk til å ta seg av avviksakene og da formoder en at dette også gjelder barnevernsaker. 13. august 2013, intervjuer Folkebladet Ingun Slettum Olsen som nyansatt barnevernsleder for Lenvik og resterende av Senja kommunene. Når kommunalsjef Salvesen vel et år tidligere uttaler seg om at Lenvik manglet kvalifiserte saksbehandlere til barnevernsaker, så er det et paradoks at Slettum Olsen blir tilsatt som barnevernsleder. Hun har overhodet ingen av de kvalifikasjoner som skal til for å ha et lederansvar for barnevernet.

Nye lovbrudd

Resultatet lot heller ikke vente lenge på seg før fylkesmannen på nytt avdekket katastrofale mangler med det interkommunale barnevernet i Lenvik. Første undersøkelse i 2016, var avvikene hele 95 prosent. To år etter, i 2018 var avvikene redusert til 55 prosent, med andre ord en «forbedring» om man skulle kunne kalle det, på hele 40 prosent.
Bente Johnsen Karlsen hadde nå avansert til kommunalsjef for helsesektoren som også omfattet barnevernet. Fylkesmannen som i 2012 uttalte seg om at barneverntjenesten i Tromskommunene generelt er i god stand nå, og at det har vært ei positiv utvikling på dette feltet de senere år.
Når en ser på avviksprosenten fra barnevernet i Lenvik, så kan en trekke den konklusjon at fylkesmannen ikke visste hva han snakket om. Inger Slettum Olsen som barnevernsleder og Bente Johnsen Karlsen som en overordnet kommunalsjef kan vise til katastrofale avvikstall i barnevernet under sin ledelse. Dessverre ser det ikke ut for at fylkesmannen har mandat til å avsette folk som i sin kompetanseløshet bryter loven i stort sett alt de utfører.

Gamle koster blir ansatt som nye

Med omorganiseringen til nye Senja kommune ble Bente Johnsen Karlsen tildelt en stilling med tittelen seniorrådgiver. Ser en på tidligere lederjobber som Johnsen Karlsen har vært innom, så kvalifiserer ikke utføringen av disse lederstillingene til en kompetanse som skal kunne tilskrive en tittel som seniorrådgiver. Stillingen som barnevernsleder endte med en mengde lovbrudd og avvik. I stillingen som personal- og utviklingssjef ble hun snar. Likedan var det med en stilling i Oslo, en stilling hun hadde før hun av daværende rådmann Hagerupsen ble ansatt som kommunalsjef i mars 2015. Bente Johnsen Karlsens ektemann, Bing Karlsen, ble senere ansatt av daværende rådmann Margrethe Hagerupsen som ruskonsulent. Hva Bing Karlsen innehar av annen kompetanse enn fagbrev som tømrer vites ikke. Stillingen var heller ikke utlyst. Hagerupsen innrømmer at hun som rådmann foretok denne ansettelsen uten at andre organ var involvert.

Helsekjøpsaken – innsidehandel og korrupsjon?

Etter at det ble mediefokus på helsekjøpsaken i Lenvik, økte presset på daværende rådmann Margrete Hagerupsen. Blåsten økte fra kuling til sterk storm. Rådmannens sønn hadde fått tildelt en særdeles lukrativ kontrakt innenfor omsorgssektoren. Sønnens firma, eller firmaet som sønnen var medeier i, fikk tildelt en kontrakt for tilsyn av en psykisk belastet person. Firmaet som fikk jobben, hadde kompetanse innenfor foto. Hvordan dette kvalifiserer til å ivareta en psykisk pasient, kan man bare lure på. Margrete Hagerupsen utdypet at hun ikke hadde noe med denne saken å gjøre, men vitterlig satt hun som styreleder i selskapet som tjente 14 – 15 millioner på en treårs periode, der sønnen var medeier. Utbetalinger enkelte måneder var langt over 500 tusen kroner. Da dette kom for dagen, ble kontrakten oppsagt. Stormen rundt rådmannen medførte at kommunestyret valgte å politianmelde saken. Lensmannen i Lenvik og statsadvokaten valgte å henlegge saken uten videre etterforskning. Alt støyet medførte at Hagerupsen trakk seg som rådmann og ble tildelt en annen stilling, visst nok som rådgiver. Stormen etter helsekjøpsaken var etter hvert blitt så sterk og dønningene så store, at Hagerupsen vinket farvel til sin arbeidsgiver, hvorav de siste 14 årene som rådmann, med sluttvederlag på rundt én million kroner.

Blind og døv

Kommunens høyeste politiske organ, kommunestyret, med ordfører og formannskapets medlemmer, fremstod på lik linje med sentraladministrasjonen, både som blind og døv for alle avvikene som fylkesmannen påpekte i kommunens barnevern. Selv ikke etter at en av innbyggerne trykte opp en artikkel som var publisert her på bloggen, og ble mangfoldiggjort og sendt til alle kommunestyremedlemmene, var det ingen som følte seg beredt til å ta i saken. Hadde påstandene ikke medført riktighet, så burde et samlet kommunestyre ha forsvart kommunens ansatte. Tross alt så er det kommunestyret som sitter med arbeidsgiveransvaret for kommunens ansatte. Men som sagt, ikke et ord ble nevnt.